پنجشنبه | ۲ آذر ۹۶
 


......................... بسمه تعالی .........................


تصویری قرار داده نشده.

مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگا های کشور تشکلی صنفی، غیر سیاسی و غیرانتفاعی است.


اهداف:
  • تبیین ارزش و ارتقای جایگاه واقعی علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی.
  • دفاع از حقوق مادی و معنوی مشروع و قانونی اعضای هیات علمی.
  • تلاش جهت طراحی و تحقق نظام جامع شغلی رفاهی متناسب با شان و منزلت استادان و محققان.
  • تلاش جهت انگیزش عمومی جامعه علمی در حفظ و رشد شخصیت مستقل حقیقی و حقوقی اعضای هیات علمی.
  • اهتمام به حاکمیت نگرش توسعه حیات فرهنگی انسان ها در تمام شئون و توجه بیشتر به کرامت ذاتی و شرافت وجودی علما و دانشمندان.