پنجشنبه | ۲ آذر ۹۶
 


.............................. به نام ایزد منان ...........................


تصویری قرار داده نشده.

دکتر سید محمدرضا مرندی : رئیس هیات مرکزی مجمع (هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر ابوتراب علیرضایی : قائم مقام (هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

دکترمحمود احمدی: خزانه دار (هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر فرهاد جوانمردی : معاون اجرائی (هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر)

دکتر محمد حسین یادگاری : عضو اصلی (هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر رقیه رستم پورملکی : عضو اصلی (هیات علمی دانشگاه الزهرا)

دکتر محمد حسین خوانین زاده : عضو اصلی (هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر سید حسین قریشی : عضو علی البدل (هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر محمد تقی امینی : عضو علی البدل (هیات علمی دانشگاه پیام نور)

دکتر عبدالعلی شجاعیان : بازرس (هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)


دکتر جواد علمائی: بازرس علی البدل (هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)