پنجشنبه | ۲ آذر ۹۶
 


.............................. به نام حق ..............................


تصویری قرار داده نشده.


کمیته فرهنگی و اطلاع رسانی: آقای دکتر خوانین زاده (دبیر)، خانم دکتر رستم پور

کمیته علمی_فناوری: آقای دکتر یادگاری (دبیر)، آقای دکتر امینی

کمیته صنفی_رفاهی: آقای دکتر احمدی (دبیر)، آقای دکتر جوانمردی

کمیته جذب و تشکیلات: آقای دکتر علیرضائی (دبیر)، آقای دکتر قریشی