پنجشنبه | ۲ آذر ۹۶
 


ایمیل majmaasatid@gmail.com برای پاسخگوئی درخصوص خرید مسکن


تصویری قرار داده نشده.

قابل توجه همکاران محترم هیات علمی متقاضی خرید مسکن:

لطفا هرگونه سوال در خصوص اطلاعیه مسکن و درخواست فرم خرید را از طریق تماس با معاونت اجرائی هیات مرکزی مجمع با آدرس majmaasatid@gmail.com  مطرح فرمایید.