پنجشنبه | ۲ آذر ۹۶
 


مجمع عمومی نوبت اول سال 96


تصویری قرار داده نشده.

مجمع عمومی نوبت اول سال 96 مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور در روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه 96 ساعت 15 در محل سالن جلسات دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی با دستور جلسه گزارش هیات مرکزی و انتخاب بازرس تشکیل میشود. از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور دعوت میشود تا در این مجمع حضور یابند.